Aktuality

Zápis z mimořádné porady učitelů 25. 6. 2018

Dne 25. 6. 2018 se sešla mimořádná pedagogická rada Veselé školy, která prodiskutovala situaci kolem odvolání paní ředitelky Jany Válkové. Z rady vyplynulo, že část učitelů se v úterý 26. 6. 2018 postará o chod školy a druhá část půjde k jednání s panem biskupem Malým. Jednání se bude týkat žádosti o zrušení odvolání ředitelky.

Odvolání ředitelky je pro učitele krok znemožňující fungování školy v duchu jejího dosavadního úspěšného působení. Důvody k našim obavám vypisujeme v petici učitelů ze dne 22. 6. 2018.

Budeme prosit o písemné vyjádření týž den do 16:00, abychom mohli zajistit péči o svěřené děti, informovat děti a rodiče, kteří situaci velmi aktivně sledují a řeší. Následující kroky budou záviset od výsledku jednání.

 

Alena Brožová, zástupkyně

David Válka, zástupce

učitelé:

Hübnerová Benedicta

Frassová Pavla

Vehovský Norbert

Jeřábek Martin

Králíková Tereza

Machová Kateřina

Mojžíš Pavel

Pecharová Lenka

Pecharová Klára

Prokopius Martin

Rálková Jana

Vehovská Anna

Petr Válka

Kozáková Anna

Šváb Václav

Roušar Martin

Milota Jiří

Látal Ivan

Martišková Marie

Rálková Anna

 

Dopis paní prof. Hogenové

Vaše eminence, vážený pane kardinále,

 

    připojuji se k hlubokému zneklidnění učitelů v základní škole v Soukenické ulici (Veselá škola). Jsem univerzitní profesorkou a každý měsíc, již druhý rok přednáším pro učitele této školy filosofická témata, která by měla zajímat spíše vysokoškolské učitele, než pedagogy na základní škole. Ještě jsem se nesetkala s takovým opravdovým zájmem o ontologické, gnozeologické a především etické problémy, které jsou na této škole pociťovány jako základ pro možnost vyučovat děti a rozumět své práci. 

    Mnohokrát jsem vyslovila nahlas při diskusích, že jsem se ještě za padesát let své praxe nikdy nesetkala s tak bytostným zaujetím pro výchovu a vzdělávání dětí. Velmi často se diskuse stočí na problémy jednotlivých dětí a pak je možno pochopit, že dítě na této škole není jedno z mnohých, ale jde o lidskou bytost, jež je citlivá a zranitelná, má nárok na svůj vlastní pohled na skutečnost kolem nás. 

    Je mi dnes sedmdesát let a prošla jsem naším školstvím jako žačka, studentka, jako učitel na Univerzitě Karlově, konkrétně přednáším především na Pedagogické fakultě. Velmi často si uvědomuji, jak v současné odcizené době, kdy většina lidí myslí jen na peníze a kariéru, jsou děti ve škole vydány na pospas okolnostem nejrůznějších tzv. objektivních a vědecky podložených projektů. Vím, že mnoho dětí se poškozuje, aby vůbec něco lidského pocítily, protože samy sebe vnímají jako předmět pro působení nesrozumitelných cizích sil.

    Je to poprvé, co jsme přišla do školy, kde učitelé a děti mají k sobě vztah přátelský, kde autorita učitele musí vycházet nikoli z naučených asertivních zkušeností marketingového a manažerského charakteru, ale z vroucnosti, která je výrazem toho, co na křesťanství je nádherné, z lásky a z důstojnosti dětské duše. Něco takového nenajdete na ostatních školách. Většinou na našich školách panuje řád a strach z jeho porušení. 

    Tuto krásnou atmosféru ve Veselé škole iniciuje především její ředitelka, jejíž duchovní potřeby nejsou saturovány jen formálními podmíněnostmi fungování školy, ale krok za krokem se snaží otvírat horizonty křesťanského a občanského působení na děti především svou vlastní sebeproměnou a proměnou myšlení svých podřízených, což byl hlavní důvod, proč jsem byla na tuto školu pozvána. Ve sboru jsou neuvěřitelně hluboké osobnosti a to, co je mezi těmito lidmi se nedá nazvat pouhou spoluprací, je to synergie vyvěrající, z náhledu na to, co se nedá snadno vyjádřit v definici psychologického či sociologického charakt eru, není to faktologicky výslovné. 

    Jsem přesvědčena, že by bylo velkou chybou odvolávat pí ředitelku Mgr. Janu Válkovou; tolik z mé strany, děkuji za pochopení, 

 

                        v nesmírné úctě,       prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Dopis zaměstnanců Veselé školy

             Vaše Eminence, vážený pane kardinále, 

jako učitelé a zaměstnanci Veselé školy, zřizované Arcibiskupstvím pražským, se ostře ohrazujeme proti odvolání ředitelky školy, paní Mgr. Jany Válkové, biskupem Václavem Malým dne 22.6. 2018.

 

Prohlašujeme, že:

1) neexistuje reálný a pádný důvod k odvolání, protože škola pod vedením Jany Válkové dlouhodobě vykazuje příznivý vývoj, vize a je garantem vysoce profesionální práce s dětmi, jak lze

prokazatelně zjistit z každoročních výročních zpráv školy, četných pochvalných vyjádření rodičů, mimořádných úspěšných vzdělávacích i uměleckých aktivit, které škola pravidelně vykazuje a zvláště ze spokojenosti dětí, které rády do školy chodí a vzdělávají se zde.

2) naše škola dlouhodobě pracuje na rozvoji nejen své interní koncepce, ale zamýšlí se i nad budoucností církevních škol a jejich oprávněném místu v našem školském systému. Náš tým vytvořil „Návrh koncepce církevních škol“, kterou jsme i Vám osobně předali při Vaší návštěvě ve Veselé škole dne 21.9.2017.

3)naše škola nabízí rodinné, přátelské a podporující prostředí, které kontinuálně vytváří komunitu dětí i rodičů, založenou na zásadách křesťanské víry, uplatňující křesťanské zásady a hodnoty evangelia, každodenně žitého a připomínaného. Zároveň se stala trvalým útočištěm mnoha dětí s nejrůznější škálou podpůrných opatření, kterým nedokázalo trvale pomoci klasické státní i speciální školství. Takový přístup, jakož i spojení ZŠ a ZUŠ, je v současném školství a společnosti mimořádný a stále více vyhledávaný, o čemž svědčí zájem o školu, který vysoce převyšuje její kapacitu.

 

    Žádáme Vás proto o změnu stanoviska jako zřizovatele a o zrušení rozhodnutí odvolání paní ředitelky Mgr. Jany Válkové. Jako učitelé nemůžeme být loajální ke zřizovateli, který jedná tímto nekorektním a nekompetentním způsobem, vyvíjí pouze opakovanou kontrolní činnost, bez sdělení vizí, které jako zřizovatel má.

    Požadujeme také prošetření a kontrolu práce Referátu církevního školství AP pod vedením biskupa Václava Malého a Mgr. Moniky Vagenknechtové.

    Žádáme, aby nebyla naše mnohaletá práce znehodnocována nekoncepčními kroky těchto pracovníků. Považujeme odvolání ředitelky za nesprávné a nespravedlivé.

 

V Praze dne 23.6.2018                         Za učitele a zaměstnance Veselé školy:

                                                             Mgr. Alena Brožová, zástupkyně

                                                             Mgr. David Válka, zástupce

                                                             ThLic. Norbert František Vehovský O. Praem. - školní kaplan

                                                              Mgr. Martin Prokopius, výchovný poradce

                                                              Ing. Petr Válka

                                                              Mgr. Lenka Pecharová

                                                              Mgr. Tereza Králíková

                                                              Bc. Klára Pecharová

                                                              Edita Brožová

                                                              Regina Nováková

                                                              Jana Rálková

                                                              Martin Roušar

                                                              Mgr. Kateřina Machová

                                                              Ivan Látal

                                                              Miloš Zahradník

                                                              Lukáš Červený

                                                              Markéta Sedelmayerová

                                                              Pavla Frassová

                                                              Mgr. Jaroslava Tomková  

                                                              Anna Vehovská. -  a ostatní zaměstnanci a učitelé ZŠ a ZUŠ

Petice

Dominik kardinál Duka, primas český

Arcibiskupství pražské

 

Vážený pane kardinále, 

oslovujeme Vás s prosbou o řešení velmi politováníhodné situace, jež v rychlém a nečekaném časovém sledu nastala ve Veselé škole na Praze 1. Paní ředitelka Jana Válková byla v minulých dnech odvolána, a to bez udání jakýchkoliv důvodů. Jistě pochopíte, že v řadách rodičů napříč jednotlivými ročníky to vyvolalo velké obavy. Rádi bychom relevantní důvody jejího odvolání znali a pochopili, proč k odvolání došlo. 

Veselá škola je naprosto unikátní vzdělávací institucí, jako rodiče jsme si ji vyhledali zcela záměrně, přičemž mnoho z našich dětí váží cestu i z okolí Prahy. V současné podobě pro nás představuje ideální prostředí pro naplňování hodnot, které na mnoha tzv. spádových školách chybí. Ve Veselé škole není kladen důraz na sebeprosazování, nenajdeme honbu za elitářstvím, či prvoplánovým komerčním úspěchem. 

Hodnoty, jež tato škola představuje, jsou hluboce etické, opírají se o základní principy křesťanství a to takovým způsobem, že nepřitahuje pouze praktikující křesťany, ale i další rodiny s hlubokým vnímáním křesťanských hodnot. Jsou jimi láska, rodina, lidská důstojnost a svoboda, mezilidské vztahy, budoucnost naší země i tohoto světa, rozvoj ducha ve všech myslitelných sférách... 

Nadto je ale Veselá škola vysoce úspěšná v samotném vzdělávacím procesu, poskytuje silnou podporu slabším, problémovým, průměrným i mimořádně nadaným dětem. To vše díky vizím a kontinuitě ztělesnými osobností paní ředitelky Jany Válkové. 

Mohli bychom dokumentovat dlouhou řadu důvodů, proč stojí za to ve Veselé škole být. Mezi jinými se jedná o unikátní propojení s uměleckými, přírodovědnými i sportovními kroužky, které v podobném rozsahu a kvalitě mají jen málokde obdobu. Jmenujme dále celoškolní olympiády propojující intelektuální, tvůrčí i sportovní aktivity dětí napříč všemi ročníky, pozoruhodné aktivity mezinárodního formátu (viz nedávné divadelní představení v Římě), společné koncerty dětí ZUŠ ve veřejném prostoru, stejně jako pravidelné benefiční trhy uvádějící děti do sociálních reálií současného komplikovaného světa. Už i každodenní společná ranní setkání se zpíváním a čtením podobenství, která probíhají napříč třídami ve spolupráci s rodiči, jsou zcela jasným dokladem výjimečného “ducha”, kterým Veselá škola oponuje standardizovanému systému vzdělávání, často právě “bez ducha”. Duch školy je pospolitý, starší pomáhají mladším, děti se osobně znají napříč všemi ročníky, problémy jsou řešeny rychle a na bázi individuální znalosti jednotlivých dětí. 

Ředitelka Válková je od počátku strůjcem vizí, charakteru i náplně vzdělávacího plánu škol. Její tým je profesionálně i lidsky na vysoké úrovni a kontinuální proměna výukových plánů je dokladem toho, že paní ředitelka v obdivuhodně aktivní symbióze s ostatními pedagogy výše zmíněné vize dlouhodobě koriguje, nově formuluje a motivuje tak jejich další rozvoj, bez něhož není možné v dnešních komplexních globáních vztazích obstát. Ve výše naznačeném kontextu je zřejmá naše rodičovská obava z toho, že soudržnost napříč lety vybudovaného týmu pedagogů bude kriticky ohrožena, což se může fatálním způsobem odrazit ve výuce a rozvoji našich dětí. 

Vážený pane kardinále, osoba paní ředitelky Jany Válkové je pro nás zárukou té nejvyšší péče o naše děti a rádi bychom Vás požádali, abyste její odvolání zvážil.
Neznáme důvody k tomuto odvolání, pokud vznikly jiné, opravdu závažné, rádi bychom je znali. V opačném případě nám celá situace přijde zcela nepochopitelná a obtížně akceptovatelná. 

S úctou,
níže podepsaní rodiče žáků Veselé školy

https://www.petice24.com/petice_za_setrvani_editelky_vesele_koly_mgr_jany_valkove_ve_funkci

 

Naši učitelé představili svou knihu

Naši učitelé představili 18. června svou knihu České stopy v Římě. Kniha byla požehnána v Klášteře dominikánů u sv. Jiljí panem kardinálem Dukou. Jde o netradiční průvodce po minulých i současných stopách českých osobností v Římě.

PřílohaVelikost
IMG_1266_106.jpg780.55 KB
IMG_1227_105.jpg876.29 KB
IMG_1372_110.jpg1.08 MB

Uznání z USA

Pokračující spolupráce s americkou univerzitou přináší oboustranné ovoce i maily plné ocenění. Vybíráme z pošty:

Dear Ms Jana - the headmaster, dear teachers Lenka and Tereza: I want to say thank you so much! Thank for sharing your experiences with me! All the other teachers I met in your school are really hardworking and friendly to students. I will learn that from you! I will keep in touch with you!  As for those lovely students, Emma,  Antonia and Justina are impressive! And the young children, including Dan, Philips, Sara and Anna,.... I am sure they will make progress because they have pure thinking~And they great teachers. Best Wishes! Yours, Yining Li.

Setkání budoucích prvňáčků

Milí rodiče budoucích prvňáčků, milé děti,

srdečně vás zveme na setkání ve středu 20. června. Součástí odpoledne je divadelní představení Strašidelné město, které pro vás nacvičili báječní herci ze 4. třídy, i s krásným třídním orchestrem. Zvoneček zazvoní ve 14 hodin v místnosti čtvrté třídy v 1. patře. Těšíme se na vás :-)

NOC KOSTELŮ VE VESELÉ ŠKOLE

Školní kaple BOŽÍ LÁSKY naší Veselé školy je již několikátým rokem součástí akce NOC KOSTELŮ.

Na pátek 25. května srdečně zveme každého se zájmem o prohlídku místa, kde s dětmi slavíme mše svaté.

Můžete si přijít také prostě povyprávět o církevní škole a nechybí ani razítko do soutěže :-)

 

Fotografové rozdávají radost

Mladí fotografové z Veselé školy vás srdečně zvou na výstavu v pondělí 21. května v 18 hodin, galerie kavárny Cesty domů, naproti školní budově "Dvacítky"

Hezké zážitky!

 

Výstava a koncert Veselé školy - Cesty krásy

PřílohaVelikost
cesty_krasy.jpg1.06 MB